Study : Apostasia odorata cultivar:wildtype Raw sequence reads

Identification

Name
Apostasia odorata cultivar:wildtype Raw sequence reads
Identifier
dXJuOkVWQS9zdHVkeS9QUkpOQTMzNTg2Ng==
Source
Description
Genomic sequense analysis of Apostasia odorata

Genotype

Accession number Name Taxon