Germplasm: H12L-350

BRC4Forest (DOI: https://doi.org/10.15454/1.5613761929199846e12)

Identification

Germplasm name
H12L-350
Accession number
H12L-350
Source
Biological status
Breeding/research material
Genetic nature
Clone
Pedigree
F2_H12 x H12

Collection

BRC4Forest (National collection)
Cartography pedigree (Work collection)
P(F2_H12xH12) (INRAE collection)
Pilier Forêt (National collection)
Pédigrée de cartographie (Work collection)